വീണ്ടുമൊരു നീലക്കുറിഞ്ഞി കാലം കൂടി ...

വീണ്ടുമൊരു നീലക്കുറിഞ്ഞി കാലം കൂടി …

വീണ്ടുമൊരു നീലക്കുറിഞ്ഞി neelakurinji കാലം കൂടി. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മലകളിൽ 1500 മീറ്ററിനു മുകളിൽ ചോലവനങ്ങൾ ഇടകലർന്ന പുൽമേടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുറ്റിച്ചെടിയാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി Neelakurinji (Strobilanthes kunthiana). 12 വർഷം കൂടുമ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെ പൂക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. 2016 കാലയളവിലാണ് ഇവ […]

Read more